Privacyverklaring

MEIPOS B.V. (hierna: "wij" of "ons") hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyverklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten (of leveranciers)

Persoonsgegevens van klanten (of leveranciers) worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde
 • Communicatie over je bestelling
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een bestelling

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht (lees: bestelling)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Bezorgadres (Straat/Postcode/Plaats/Land)
 • Eventueel verzendadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Optioneel geslacht

Jouw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Als je gebruik maakt van onze nieuwsbrief, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door jou verstrekte gegevens om je regelmatig onze nieuwsbrief te kunnen sturen. Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder genoemde contactgegevens of via een link die onderin de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij je emailadres, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van jouw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij hierover informeren in deze verklaring.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Jouw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Koop op rekening

Als je kiest voor een betalingsmethode met koop op rekening, zoals AfterPay of in3, kan de betreffende betalingsaanbieder uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk een kredietcheck uitvoeren of de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens doorgeven aan een externe kredietinstelling. Je kunt hier altijd bezwaar tegen maken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde tools om beslissingen te nemen over personen. Naast de gegevens die zichtbaar zijn in je account leggen wij geen apart gebruikersprofiel van je aan. Wel sturen we je mailings en nieuwsbrieven met op jou afgestemde inhoud. De inhoud wordt bepaald door je aankopen en de interesses die we uit jouw aankoop- en klikgedrag kunnen opmaken.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven, advertentie- en marketingcampagnes en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij bewaren de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens ons van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

 • Conform art. 15 AVG heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, zoals die door ons zijn verwerkt,
 • Conform art. 16 AVG heb je het recht om jouw persoonsgegevens te wijzigen,
 • Conform art. 17 AVG heb je het recht te verzoeken om verwijdering van jouw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking:
 • het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen
 • een wettelijke verplichting na te komen
 • om redenen van algemeen belang
 • voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist
 • Conform art. 18 AVG, heb je het recht om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen, voor zover:
 • je de juistheid van de gegevens ontkent
 • de verwerking onrechtmatig is, maar je weigert deze te wissen
 • we de gegevens niet langer nodig hebben, maar je hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen,
 • tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG
 • Conform Art. 20 AVG heb je het recht om jouw persoonlijke gegevens die je ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine-leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen

Je verzoek kun je indienen via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Trustbadge

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Trusted Shops widgets zijn op deze website geïntegreerd om Trusted Shops diensten (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) weer te geven en Trusted Shops producten aan te bieden aan shoppers nadat ze een bestelling hebben geplaatst. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing door het mogelijk maken van veilig winkelen in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG, die zwaarder wegen dan onze belangen. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen ("Trusted Shops"), waarmee wij krachtens art. 26 AVG gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het onderstaande over de wezenlijke inhoud van de overeenkomst in overeenstemming met artikel 26 lid 2 AVG. In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die tussen ons en Trusted Shops AG bestaat, kunt u bij vragen over gegevensbescherming en de uitoefening van uw rechten bij voorkeur contact opnemen met Trusted Shops via de in de informatie over gegevensbescherming vermelde contactmogelijkheden. Desondanks kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke persoon van uw keuze. Uw vraag zal dan, indien nodig, worden doorgegeven aan de andere verantwoordelijke persoon voor een antwoord.

1. Gegevensverwerking bij de integratie van de Trustbadge

De trustbadge wordt geleverd door een Amerikaanse CDN-provider (content delivery network). Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt in elk geval gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, dat hier kan worden geraadpleegd voor de VS. Serviceproviders uit de VS zijn over het algemeen gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Meer informatie is hier beschikbaar. Wanneer dienstverleners niet zijn gecertificeerd onder het DPF, zijn standaard contractuele clausules afgesloten als een geschikte garantie. Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen anoniem gemaakt, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden toegewezen. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.

2. Verwerking van gegevens na voltooiing van de bestelling

Als u uw toestemming hebt gegeven, heeft de trustbadge toegang tot bestelinformatie die is opgeslagen in uw eindapparaat (totaalbedrag van de bestelling, bestelnummer, gekocht product, indien van toepassing) en e-mailadres nadat de bestelling is voltooid en uw e-mailadres is gehasht met behulp van een cryptologische eenrichtingsfunctie. De hashwaarde wordt vervolgens samen met de bestelinformatie overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG aan Trusted Shops doorgegeven. Dit dient om te controleren of u al geregistreerd bent voor Trusted Shops diensten. Als dit het geval is, vindt verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Indien u nog niet bent geregistreerd voor de diensten of geen toestemming geeft voor automatische herkenning via de trustbadge, wordt u vervolgens in de gelegenheid gesteld u handmatig te registreren voor het gebruik van de diensten of de bescherming af te sluiten in het kader van uw eventueel reeds bestaande gebruikersovereenkomst.

De toegang tot bestelgegevens (besteltotaal, bestelnummer, e-mailadres) die in het door u gebruikte eindapparaat zijn opgeslagen, alsmede de verdere verwerking na registratie, is eveneens gebaseerd op de contractuele overeenkomst met Trusted Shops conform art. 6 lid 1 sub b AVG, om uw registratie voor de kopers bescherming te kunnen voltooien en de bestelling te beveiligen, alsmede om u later eventueel per e-mail een uitnodiging tot beoordeling te kunnen sturen. Als u zich niet registreert, worden alle doorgegeven gegevens automatisch door Trusted Shops gewist en is een persoonlijke referentie niet meer mogelijk.

Trusted Shops maakt gebruik van dienstverleners op het gebied van hosting, monitoring en logging. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub f AVG om een probleemloze werking te garanderen. De verwerking kan plaatsvinden in derde landen (VS en Israël). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt in elk geval gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, dat hier kan worden geraadpleegd voor de VS en hier voor Israël. Serviceproviders uit de VS zijn over het algemeen gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Meer informatie is hier beschikbaar. Wanneer dienstverleners niet zijn gecertificeerd onder het DPF, zijn standaard contractuele clausules afgesloten als een geschikte garantie.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (via de contactgevevens onderaan deze pagina). Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

MEIPOS B.V.
Francijntje de Boersingel 11
8442KH Heerenveen
E: info@meipos.nl